My Speech to the Workers’ Party of Social Justice

I had the pleasure to visiting with comrades of Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), the Workers’ Party of Social Justice, in the Czech Republic. These brave men and women are bravely on the front lines fighting for the future of the Czech people. I was originally scheduled to give a speech at an anti-EU rally that was hosted by a large number of organizations, but some cuckservative elements of Czech reactionaries (not nationalists) blocked that. I was pleased to give my talk to the DSSS at a Party meeting after the rally and afterward was able to meet with Mr. Tomáš Vandas, Chairman of the DSSS. Below is my speech in both English and Czech.

My comrades,

My name is Matthew Heimbach, Chairman of the Traditionalist Worker Party. It is an honor to be here with you today as a fellow comrade in the struggle for the future of the European people. We are the resistance to both capitalist and communist exploitation, we are the resistance to globalism, we are the resistance that dares to stand tall and be willing to sacrifice everything for our Faith, our Families and our Folk.

While we in America might be separated by the Atlantic ocean from you, we White Americans can never be truly separated from our European brothers and sisters, because we are all bonded together by shared blood, heritage, and destiny. The European people, around the entire world, from Europe, to South Africa, to North America, to Latin America and to Australia and New Zealand are all one large extended family. And with that, I am so pleased to stand here with you, not only my comrades, but my brothers and sisters.

The Traditionalist Worker Party is the only nationalist Party in America that fights for the best interests of White Americans. We as a Party are Social, National and Radical; standing up against the forces of both the Left and those of Reaction. Only through true nationalism can our people secure a future, and that is our rallying cry.

We are a political Party, but we are not politicians in the traditional sense. In both America and Europe, the definition of a “politician” is a traitor to the people, who has sold their soul to the globalists for thirty pieces of silver. In America, our people have been placed under siege by our politicians. In fact, your people have also been placed under siege by our politicians. Sorry about that.

Tens of millions of Third World immigrants have flooded into our communities, against the will and wishes of the people. This demographic invasion has made it so that White Americans, in the nation we founded for our posterity, will be a minority in the next generation.

Our city streets are in flames as anti-White mobs gun down White policemen and attack innocent White men, women, and children.

Our jobs have been sent overseas in a capitalist “Race to the Bottom” by multinational corporations, leaving few jobs at home and driving wages lower and lower for our people.

Politicians have legalized discrimination in universities and in the workplace against White Americans, as every other ethnic group is given preferential treatment.

Both the Republican and Democrat Establishments are in the pockets of traitors and rootless global capitalists. Both act as agents of foreign powers that drive us into endless war around the globe, raking in war profits as our people bleed and die.

I stand here today with you in solidarity because I know that you face the same situation here in Europe. Where White Americans are ruled over by the corrupt Federal government in Washington D.C, you in Europe have been placed under the bootheel of Brussels and the European Union.

Both in America and here in Europe, we are a people under occupation by the same group of elites. As an American, I can say for over a century we have been under occupation by the bankers. But the dreadful night of occupation is coming to an end, as the dawn of nationalism is rising on the horizon.

The occupation of our nations shall end because countless Europeans are heeding the call to action to take a stand for nationalism. They can attack us in their corrupt media, they can persecute us with their phony courts and they can even kill us; but we shall never capitulate because our might and will is stronger than any weapon in their arsenal.

Our Cause is just, our Cause is right, our Cause follows every principle of the law of both God, our folkish traditions, and Natural Law; and because our Cause is righteous and we are willing to sacrifice everything for it, we are guaranteed victory in this struggle.

I am here to declare that “Never Again” shall the European peoples go to war with one another. Never Again shall we let the moneylenders divide us into brothers wars. When Europeans fight one another, the bankers are the only ones who win.

In this struggle, we as Europeans shall stand and fight together, as brothers in arms; against our common foe and for the shared future of our people.

We shall do this by working against the institutions that hold us in bondage to the globalists. As the British people have bravely shown us, nations in Europe can vote to leave the European Union and cast off the shackles of debt slavery and foreign control, to regain sovereignty over their own land.

We will not stand by as our women are raped by gangs of foreigners, as our people’s blood runs in the streets due to terror attacks, and as the future of our children is destroyed by the oligarchs. We as Europeans have always answered the call to fight for our wives, our children, and our nations.

With the spirit that runs in our blood of Charles Martel, the defenders of Vienna, and countless battles throughout the ages; we will once again sally forth in defense of our people and our land.

I know that you, my fellow patriots, are working to all leave the European Union and once these vile snakes masquerading as bureaucrats from Brussels are removed, Europe will once again be free and enter into a new age of peace and prosperity.

In America we have a growing movement for independence from our own corrupt government. In Texas, huge numbers of Texans are calling for a “Texit” or a call for secession, so that Texas can once again become an independent nation.

Throughout America each day more White Americans awaken to realize that we are not represented by the political class, for the politicians put the best interests of Wall Street as their first and only priority, not the welfare of the people.

With this spirit we are following the example of you, our European comrades, to build and grow our own independence movements.

Only through self determination can we once again bring law and order to our streets, ensure a future for our people and govern our own affairs.

We in America, Europe and in all free nations are battling the Same Enemy on the Same Barricades. And if we stand together, our victory is assured.

My comrades, thank you so much for the opportunity to be able to speak with you today. Let us all march forward to secure the final victory for our people.

***

Kamarádi,

jmenuji se je Matthew Heimbach a jsem předseda Tradicionalistické  strany pracujících. Je mi ctí tady dnes být s vámi kamarády jako kolega v boji za budoucnost evropského lidu. Představujeme odpor proti kapitalistickému a komunistickému vykořisťování, jsme odpor proti globalismu, jsme odpor, který se odváží postavit a bude ochoten obětovat vše pro naši víru, naše rodiny a náš lid.

I když jsme od vás v Americe odděleni Atlantským oceánem, my bílí Američané nebudeme nikdy skutečně odděleni od Evropských bratrů a sester, protože nás všechny poutá dohromady společně sdílená krev, dědictví a osud. Evropané po celém světě, od Evropy, Jižní Afriky, Severní Ameriky po Latinskou Ameriku, Austrálii a Nový Zéland jsou jedna velká rodina. A proto jsem tak rád, že tu stojím s vámi, nejen mými kamarády, ale i bratry a sestrami.

Tradicionalistická strana pracujících je jediná nacionalistická strana v Americe, která bojuje za nejlepší zájmy bílých Američanů. My jako strana jsme sociální, národní a radikální; stavíme se proti silám levice i reakce. Pouze prostřednictvím skutečného nacionalismu mohou naši lidé zajistit naši budoucnost, a to je naším mottem.

Jsme politická strana, ale nejsme politici v tradičním slova smyslu. V Americe i v Evropě definujeme “politiky” jako zrádce lidu, kteří prodali své duše globalistům za třicet stříbrných. V Americe jsou naši lidé drceni tlakem našich politiků. Ve skutečnosti, jsou také vaši lidé tady v obležení našich politiků. Omlouvám se za to.

Desítky milionů imigrantů ze třetího světa zaplavily naše komunity, to vše proti vůli a přání lidí. Tato demografická invaze způsobí to, že bílí Američané v národě, který jsme založili pro naše potomstvo, se stanou v příští generaci menšinou.

Ulice našich měst jsou v plamenech a davy barevných střílí do bílých policistů a útočí na nevinné bílé muže, ženy a děti.

Naše pracovní místa byla odeslána do zámoří v kapitalistickém “závodu ke dnu” od nadnárodních korporací, takže doma zůstalo jen málo pracovních příležitostí a také mzdy pro naše lidi jsou stále nižší a nižší.

Politici legalizovali proti bílým Američanům diskriminaci jak na univerzitách tak i na pracovišti, kde jsou všechny ostatní etnické skupiny zvýhodněny.

Vedení obou hlavních stran Republikánů i Demokratů je placeno z kapes zrádců a globálního kapitálu. Obě působí jako agenti cizích sil, které nás vhánějí do nekonečné války po celém světě, za účelem shromažďování válečných zisků za cenu krvácení a umírání našich lidí.

Stojím tu dnes s vámi v solidaritě, protože vím, že čelíte stejné situaci zde v Evropě. Bílým Američanům vládne zkorumpovaná federální vláda ve Washingtonu D.C. V Evropě zase trpíte pod patou boty Brusselu a Evropské unie.

V Americe i zde v Evropě nás okupují stejné skupiny elit. Jako Američan mohu říci, že jsme více než sto let pod okupací bankéřů. Ale děsuplné noci okupace se blíží ke svému konci, protože se na obzoru zvedá svítání nacionalismu.

Okupace našich národů skončí, protože bezpočet Evropanů uslyší výzvu k akci a zaujme nacionalistický postoj. Mohou na nás útočit ve svých zkorumpovaných médiích, mohou nás pronásledovat u jejich falešných soudů a mohou nás dokonce zabít; ale my se nikdy nevzdáme, protože naše síla a vůle je silnější než jakékoliv zbraně v jejich arzenálu.

Naše věc je spravedlivá, naše věc je pravdivá, naše věc ctí obě zásady božího práva, tedy naše lidové tradice a přirozené právo.  A protože je naše věc spravedlivá a jsme pro ni ochotni obětovat všechno, tak nás čeká vítězství v tomto boji.

Jsem zde, abych prohlásil, že už “NIKDY ZNOVU” spolu nesmí evropské národy válčit. Už nikdy se nenecháme lichváři znovu rozdělit a nahnat do bratrovražedných válek. Když Evropané bojují mezi sebou, bankéři jsou jediní, kteří vyhrají.

V tomto boji budeme jako Evropané stát a bojovat společně, jako bratři ve zbrani; proti našemu společnému nepříteli a pro sdílenou budoucnost našich lidí.

Uděláme to tím, že budeme pracovat proti institucím, které nás drží v zajetí globalistů. Jak nám Britové statečně ukázali, mohou si národy v Evropě odhlasovat opuštění Evropské unie a odhodit okovy dluhového otroctví a zahraniční kontroly a znovu tak získat suverenitu ve své vlastní zemi.

Nebudeme přihlížet, jak jsou naše ženy znásilňovány gangy cizinců, jak krev našich lidí teče v ulicích v důsledku teroristických útoků, a jak je ničena budoucnost našich dětí oligarchy. Vždy jsme jako Evropané odpověděli na výzvu k boji za naše ženy, naše děti a naše národy.

S duchem, který běží v naší krvi Karla Martela, obránců Vídně, a bezpočtu bitev v průběhu věků; budeme opět pevností v obraně našich lidí a naší země.

Já vím, že vy, mí kolegové vlastenci, se snažíte opustit Evropskou unii a jednou až budou tito odporní hadi, maskující se jako bruselští úředníci odstraněni, bude Evropa opět svobodná a vstoupí do nového věku míru a prosperity.

V Americe máme rostoucí hnutí za nezávislost na naší zkorumpované vládě. V Texasu, obrovské množství Texasanů vyzývá k “Texitu” nebo volá po odtržení, takže Texas by se mohl opět stát nezávislým národem.

Po celé Americe se každý den více bílých Američanů probouzí s uvědoměním, že nás politická garnitura nezastupuje a že pro politiky jsou jejich první a jedinou prioritou zájmy Wall Street a nikoli tedy blaho lidu.

V tomto duchu následujeme příkladu vás, našich evropských kamarádů a budujeme a rozvíjíme své vlastní hnutí za nezávislost.

Jen skrze sebeurčení můžeme opět přinést zákon a pořádek do našich ulic a zajistit budoucnost pro naše lidi a řídit nezávisle své vlastní záležitosti.

My všichni v Americe, Evropě a ve všech svobodných národech bojujeme proti stejnému nepříteli na stejné barikádě. A pokud budeme držet spolu, naše vítězství je jisté.

Kamarádi, děkuji moc za příležitost k tomu zde dnes promluvit. Pojďme všichni společně kupředu zajistit vítězství pro naše lidi.

4 Comments

Shotgun

Great speech as always and cudos to Heimbach for achieving an international reach.

A question though: what does it mean to say Trad Worker stands against both the left *and* Reaction? Does “reactionary” have some meaning in Europe that it doesn’t have in American parlance? I wouldn’t be surprised given how foreign politics often seems confusing to Americans (where labels, sometimes, have their reverse meaning).

nordicman

Seeing the Europeans fight back, the nationalist parties growing there, seeing the nations like Hungary and other Eastern/Central European nations say “NO” to the invaders and/or putting up razorwire fences/military on their border gives me hope. While we whites in America might not be able to take this whole continent back from sea to shining sea, I at least want the next generation of whites and on to fight for our people and make it tough for our enemies to destroy us.

Leave a Reply